O Wielkopolskim Towarzystwie Matematycznym,

Wizja WTM

Uczniowie naszych szkół uczestniczący w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” rozwijają w sobie

  • wiarę we własne marzenia ( te wielkie i te małe) a poprzez samodzielny wysiłek, potrafią pokonywać wysokie poprzeczki mimo niepowodzeń.
  • samodzielne myślenie i działanie, które obudzi w nich wewnętrzną moc i mądrość.

Kierują się zasadami:

„ Albo jesteś nieukiem, albo samoukiem” za Leszkiem Szkutnikiem
„Tradycyjna edukacja zapewni Ci przetrwanie, samokształcenie – fortunę” za Jim Horn

LISTA ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA

Bilska Mirosława, Cglarek Barbara, Ciesielski Wojciech, Drożdżyńska-Jerzyńska Barbara, Dudkiewicz Krystyna, Gabryelczy-Dolata Jolanta, Jarmużek Bernardyna, Jeżewska Lilianna, Kozłowska Sylwia, Kreczmer Elżbieta, Lasecka Maria, Leśniewska Stanisława, Ludwa Agata, Sobaś Lilianna, Spychała Jolanta, Szafraniak Roma, Sztuba Mieczysława.

W skład Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia weszły:
Drożdżyńska-Jerzyńska Barbara, Gabryelczy-Dolata Jolanta.

Za zgodą Wójta Gminy Rokietnica adresu użyczyło nam Gimnazjum w Rokietnicy, ul. Szkolna 3a.

14 czerwca 2002 roku Gimnazjum nadano imię
GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW,
szkoła otrzymała Sztandar .
1 września 2011 roku Gimnazjum im. Noblistów zmieniło adres,
62-090 Rokietnica
ul. Trakt Napoleoński 55
WTM „Kangur” wraz z Gimnazjum przeniosło się na Trakt Napoleoński.

FRAGMENT STATUTU STOWARZYSZENIA Rozdział II
Cele i sposoby działania
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. współudział w organizacji i koordynacji Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego „Kangur bez granic”
2. upowszechnianie wiedzy matematycznej
3. dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny dzieci i młodzieży
4. kształtowanie umiejętności łączenia zabawy z nauką
5. popularyzacja zasad „fair play”

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1. popularyzację idei Konkursu
2. organizowanie Konkursu
3. organizowanie i prowadzenie wycieczek szkolnych, obozów i kolonii krajowych i zagranicznych
4. wyróżnianie nagrodami rzeczowymi uczestników
5. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
6. współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
7. roztaczanie opieki nad uczniami uzdolnionymi
8. organizowanie kursów, warsztatów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, wycieczek itp.
9. Występowanie wnioskami i postulatami pod adresem Polskiego towarzystwa Matematycznego, wyższych uczelni i OKE itp.
10. MEN, Kuratorium Oświaty, Wydziałów Oświaty, Władz Samorządowych.